مشاوره و تعیین سطح

در بدو ورود هنرجو توسط موسسه هامین هنر مشاوره و تعیین سطح صورت می گیرد.
در این راستا با توجه به دوره ی درخواست توسط مشاور بخش و استاد مشاور مربوطه شرایط هنرجو بررسی می شود.
دوره ی درخواستی چه میزان به پیشرفت هنرجو کمک خواهد کرد.
سطح استعداد هنرجو بررسی می شود. طول دوره ی مورد نیاز برای او مشخص می گردد.
هنرجو به صورت آزمایشی در محیط کلاس قرار می گیرد و با دوره آشنا می شود.
سطح علاقه هنرجو سنجیده می شود.
حال نتیجه گیری می شود و به هنرجو تمام موارد لازمه اعلام می گردد.
در مرحله ی بعد شرایط درسی هنرجو، کلاس ها و زمان بندی تحصیلی هنرجو در اختیار موسسه قرار می گیرد.

مشاور تحصیلی موسسه شرایط را بررسی می کند و با توجه به شرایط تحصیلی هنرجو زمان بندی و ساعات کلاسی به او اعلام می گردد. از شروع کلاس های هنرجو نمودار رشد و پیشرفت به او اعلام می شود. در طول دوره ها هنرجو از مشاوره تحصیلی به صورت مداوم استفاده می کند. موسسه به صورت مداوم با خانواده ی هنرجو در تماس خواهد بود و شرایط هنرجو را اعلام می کند.

موسسه تلاش می کند که با توجه به سیستم مشاوره و تعیین سطح با شناخت استعداد شرایط آموزشی و خانوادگی هنرجو و زمان بندی تحصیلی بهترین بسته ی آموزشی را در اختیار هنرجو قرار دهد.